REGULAMIN SKLEPU LONGTERM.PL

1. Sklep internetowy „Longterm.pl” prowadzi Rock Invest Albert Janusz Rokicki wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 514571 przez Zarząd Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, NIP: 526-166-93-48, Regon: 015736270, z siedzibą: ul. Foksal 16/417, 00-372 Warszawa. Kontakt mailowy: kontakt@longterm.pl

2. Domniemywa się, że składający zamówienie („Użytkownik”) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Dokonywanie przez użytkownika zakupów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do „Longterm.pl”.

5. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu Longterm.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. Longterm.pl zastrzega sobie możliwość mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

7. Longterm.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

9. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.

10. Ceny produktów i usług znajdujących się w ofercie sklepu internetowego Longterm.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują ewentualnych kosztów przesyłki.

11. Wartość zamówienia zawierająca rabaty, może zostać dodatkowo pomniejszona, ze względu na zaokrąglenie wartości zamówienia, które związane jest z przeliczeniem ceny stosowanej w rozliczeniach detalicznych do ceny netto.

12. Longterm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

13. Longterm.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

14. Maksymalny czas realizacji zamówienia książek drukowanych i innych materialnych towarów (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). Maksymalny czas realizacji produktów w formie elektronicznej (raporty PDF, ebooki) to jeden dzień roboczy od daty potwierdzenia płatności.

15. Longterm.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika lub opóźnieniami spowodowanymi przez Pocztę Polską.

16. Promocje dostępne w sklepie internetowym www.longterm.pl nie łączą się ze sobą.

17. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT. Klient, który wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję, w trakcie składania zamówienia bądź w profilu konta, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej właściwej do przesyłania tego typu faktur. W takiej sytuacji Klient nie otrzyma faktury w wersji papierowej. Zgoda ta może zostać w każdym czasie cofnięta.

18. Płatności e-przelewem lub kartą kredytową za zamówione produkty i usługi są dokonywane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.pl.

19. Wszystkie produkty, usługi, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej www.longterm.pl są własnością Rock Invest Albert Janusz Rokicki i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

20. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty (w tym raporty PDF, audiobooki i ebooki) w sklepie internetowym Longterm.pl („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem na użytek własny, przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Longterm.pl.

21. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Longterm.pl może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.

22. Wszelkie produkty i usługi dostępne w sklepie internetowym Longterm.pl - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

23. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Longterm.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji. Wszelkie reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia ich złożenia. Wszelkie wartości niematerialne i prawne jak raporty z rankingami 18 najlepszych spółek, abonament na codzienne komentarze giełdowe i e-booki, nie podlegają zwrotom. Decydując się na zakup Klient akceptuje jakikolwiek brak gwarancji czy możliwości zwrotu pieniędzy.

24. Zgodnie z "Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), Nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, z wyłączeniem zapisów wskazanych pkt 30. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, uprawnienie to przysługuje, jeśli nie zostało usunięte ich oryginalne opakowanie,. Zwroty prosimy kierować na adres Longterm.pl z dopiskiem „zwrot”. Longterm.pl dokona zwrotu ceny produktu, oraz kosztów przesyłki do klienta.

25. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Nabywcy w przypadku świadczeń, które z uwagi na charakter nie mogą zostać zwrócone (np. raport w PDF, ebook), zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez strony transakcji.

27. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Longterm.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. 28. Longterm.pl zastrzega sobie prawo do zbanowania użytkownika portalu tymczasowo lub do bezpowrotnego zaprzestania świadczenia usług, jeśli stwierdzi, że użytkownik złamał zasady forum lub zachowuje się niegodnie. 29. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2012r. 30. Longterm.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Longterm.pl.

Author image

Albert Rokicki

Niezależny analityk rynku akcji. Magister Ekonomii. Własny kapitał inwestuje na polskiej giełdzie od 2000 roku. Jestem inwestorem długoterminowym i będę zawsze to podkreślał.
  • Warszawa
czas czytania: 1 min.

Witam na nowej stronie longterm.pl !

Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.