Artifex Mundi - wyniki spółki napędzane przez Unsolved

Kurs  22,50
Kapitalizacja (PLN)  268 mln zł
C/Przychody  3,93
C/Z  12,58
C/WK  3,83
EV/EBITDA  10,73
ROE  30,5%
ROA  25,2%
Zadłużenie ogólne  0,17

Artifex Mundi jest producentem gier komputerowych i mobilnych. Spółka specjalizuje się w wydawaniu gier z gatunku HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), które łączą w sobie rozwiązywanie łamigłówek i znajdowanie ukrytych obiektów na rysunkach z elementami gier przygodowych.

Spółka w ramach swojej działalności wyróżnia następujące segmenty:

Segment free-to-play (F2P), który obejmuje produkcję i wydawanie gier monetyzowanych w modelu free-to-play, przeznaczonych na platformy mobilne. Model komercjalizacji gry zakładaj, iż gra pobierana jest przez użytkownika za darmo, a jej twórcy zarabiają na systemie mikropłatności (gracze kupują w grze przedmioty, zdolności, punkty doświadczenia itd.) lub na wyświetlających się w grze reklamach. Począwszy od 2015 r. Artifex Mundi rozwija i komercjalizuje gry w tym modelu.

Segment gier HOPA, który obejmuje produkcję oraz działalność wydawniczą gier z gatunku Hidden Object Puzzle Adventure (HOPA) monetyzowanych w modelu premium.

Segment gier premium, który obejmuje komercjalizację gier monetyzowanych w modelu premium innych niż gry HOPA, przeznaczonych na komputery PC i konsole, wyprodukowanych w latach wcześniejszych przez Spółkę.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 r. 86,6% przychodów Artifex pochodziło z segmentu F2P, 13,0% z segmentu HOPA i 0,4% z segmentu gier premium. Obecnie spółka koncentruje się na rozwoju w segmencie gier F2P, który ma być w przyszłości motorem napędowym wzrostu firmy. W pozostałych dwóch segmentach (HOPA i premium) spółka koncentruje się na maksymalizacji dodatnich przepływów pieniężnych i nie zamierz inwestować w nie większych środków. Konsekwencją tych działań jest fakt, że udział segmentu F2P w całkowitych przychodach systematycznie rośnie i w kolejnych kwartałach ten trend będzie najprawdopodobniej kontynuowany.

W ramach segmentu F2P dominująca część przychodów spółki pochodzi z aplikacji mobilnej Unsolved. Unsolved odpowiada za 98% przychodów segmentu F2P i za 85% całkowitych przychodów spółki. Spółka monetyzuje Unsolved na dwa sposoby: przychody ze sprzedaży reklam (23%) oraz przychody z tytułu mikropłatności w aplikacji (77%).

Omówienie wyników finansowych spółki

Spółki działające w segmencie gier mobilnych charakteryzują się wysokimi kosztami ponoszonymi w związku z pozyskaniem nowych graczy (koszty user acquisition). W przypadku Artifex Mundi koszty UA odpowiadały w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. za 73% wszystkich kosztów operacyjnych spółki, a ich udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 53%. Pozostałe główne pozycje kosztowe to koszty stałe: koszty amortyzacji (8%) i koszty ogólnego zarządu (10%). Do kosztów zmiennych należy jeszcze zaliczyć koszty tantiem (8%). W nawiasach podano udział poszczególnych pozycji kosztowych w całkowitych kosztach operacyjnych w pierwszych trzech kwartałach 2023 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Artifex Mundi

Przychody ze sprzedaży Artfixu zaczęły dynamicznie rosnąć z początkiem 2023 r. Przychody w całym 2023 r. wyniosły 82,5 mln zł i były wyższe r/r o 114%. Dynamiczniej od przychodów rosły koszty pozyskania nowych graczy, które w 2023 r. wyniosły 40,6 mln zł (wzrost o 224% r/r). Wzrost przychodów wynikał z dwóch czynników: wzrostu nakładów na UA oraz wzrostu LTV (wartość przychodów wygenerowanych przez jednego klienta w całym cyklu życia). Spółka wprowadziła w Unsolved nowe mechaniki i funkcjonalności oraz zmiany w balansie, które przełożyły się na to, że gracze grają w Unsolved dłużej, a w konsekwencji generują wyższy LTV.

Dochód po kosztach akwizycji wyniósł w 2023 r. 41,9 mln zł (wzrost o 61% r/r). W szczególności IV kwartał okazał się bardzo dobry pod kątem pierwszej marży kiedy to ograniczono koszty UA. W IV kwartale dochód po kosztach akwizycji wyniósł 13,9 mln zł i był wyższy r/r o 121%. Dla porównania dynamika w I, II i III kwartale wyniosła odpowiednio 11%, 45% i 75%.

W planach na 2024 r. dotyczących realizacji strategii rozwoju Unsolved spółka rozpoznaje następujące cele:

Rozszerzenie contentu o nowe przygody.

Wykorzystanie wzrostu KPI do dalszego zwiększania nakładów na UA, przy niezmiennie stałych minimalnych stopach zwrotu.

Rozbudowa gry o nowe mechaniki i funkcjonalności, dalsze optymalizacje.

Prace deweloperskie nad metagrą.

Celem powyższych działań jest dalszy wzrost LTV, który z kolei pozwoliłby na dalszy wzrost nakładów na UA i w konsekwencji wzrost dochodów po kosztach akwizycji. Analiza dochodu po kosztach akwizycji jest szczególnie istotna, ponieważ pozostałe koszty w RZiS to głównie koszty stałe. W konsekwencji działa dźwignia, która jest widoczna w wyższych dynamikach zysku operacyjnego i rosnącym udziale zysku operacyjnego w dochodzie po koszcie akwizycji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Artifex Mundi

Zysk operacyjny po dziewięciu miesiącach 2023 r. wyniósł 16,3 mln zł i był wyższy r/r o 100%. Dla porównania dynamika dochodu po kosztach akwizycji za ten sam okres wyniosła 42%. Biorąc pod uwagę, że dochód po kosztach akwizycji był rekordowy w IV kwartale to z dużym prawdopodobieństwem można zakładać, że EBIT również przyjmie rekordowe wartości za IV kwartał w historii spółki.

Artfiex obok rozwoju aplikacji Unsolved zdecydował również o produkcji nowej gry mobilnej z gatunku RPG. Spółka informuje, że gra ma aspirować do miana mobilnego AAA, a pierwsze testy z graczami zostały przeprowadzone w 2023 r. Premiera gry ma mieć miejsce w drugiej połowie 2024 r. i wtedy też spółka rozpocznie działania marketingowe.

Koszty związane z produkcją i rozwojem gier spółka kapitalizuje na bilansie w pozycji „aktywowane koszty gier komputerowych”. W momencie premiery gotowe gry są następnie amortyzowane. Na koniec września 2023 r. pozycja aktywowanych kosztów gier komputerowych wyglądała następująco:

Źródło: Sprawozdanie finansowe Artfex Mundi za III kwartał 2023 r.

Nakłady na nową grę RPG wyniosły dotychczas 15,4 mln zł i 5,9 mln zł tylko w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. Zakładając podobne nakłady na produkcję w kolejnych kwartałach to do momentu premiery aktywowane koszty nowej gry RPG powinny istotnie przekroczyć 20 mln zł. To z kolei oznacza, że jeśli gra będzie się słabo monetyzować to istnieje ryzyko wysokich odpisów w stosunku do zysków generowanych przez spółkę.

Z raportu “Good games don’t die” (https://superscale.com/wp-content/uploads/2023/11/SuperScale_GoodGamesDontDie_WhitePaper_November2023.pdf)  przygotowanego przez Atomik Research wynika, że 47% gier mobilnych umiera w przeciągu 12 miesięcy od premiery. Po trzech latach od premiery na rynku pozostaje zaledwie 17% gier. Warto odnotować, że aż 43% projektów jest porzucanych jeszcze przed momentem premiery. Dodatkowo gry z kategorii shooter są jednymi z najchętniej rozwijanych przez developerów obok gier z kategorii puzzle/match i action. Te dane wskazują jednoznacznie, że ryzyko niepowodzenia nowej gry w segmencie gier mobilnych jest wysokie.

W ramach projektów badawczo-rozwojowych spółka kapitalizuje koszty związane z rozwojem dwóch projektów, na które Artifex częściowo otrzymał dofinansowanie: Wirtualny Gracz i NPC. Koszty kwalifikowane dwóch projektów wynoszą 11,2 mln zł, a łączna kwota dofinansowania 6,6 mln zł.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Artifex Mundi

W konsekwencji wysokich nakładów na produkcję nowych gier spółka nie generuje tak wysokich przepływów pieniężnych jak mogłoby to wynikać analizując wyłącznie bardzo dobre wyniki Unsolved. Należy jednak zaznaczyć, że EBITDA w każdym z pierwszych trzech kwartałów 2023 r. przekraczała nakłady na produkcję gier, a przepływy operacyjne za okres pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 r. były dodatnie i wyniosły 2,4 mln zł.

Na koniec września spółka posiadała środki pieniężne w wysokości 3,3 mln zł i aktywa finansowe (obligacje korporacyjne) w wysokości 20,0 mln zł. Przy zadłużeniu finansowym wynoszącym 0,7 mln zł przekłada się to na gotówkę netto w spółce wynoszącą 22,6 mln zł. EBITDA i zysk netto za cztery ostatnie kwartały wynoszą odpowiednio 22,9 i 21,3 mln zł. Przy czym zysk netto w IV kwartale 2022 r. został zawyżony przez jednorazową dywidendę ze spółki zależnej i rozwiązanie kosztów finansowych z tytułu aktualizacji wartości inwestycji w łącznej kwocie 4,2 mln zł. Mnożniki wyceny EV/EBITDA i C/Z na podstawie wyników za ostatnie cztery kwartały wynoszą odpowiednio 10,2 i 12,0.

Treści przedstawione w powyższej publikacji są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszych treści, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych treści.

Author image

Kamil Rogalski

Analityk rynku akcji. Posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (nr 3362), doradcy inwestycyjnego (nr 909) oraz tytułu Certified International Investment Analyst (CIIA).
Pomyślnie zasubskrybowałeś Longterm
Świetnie! Następnie, dokończ proces zakupów, aby uzyskać pełen dostęp do Longterm
Witaj z powrotem! Zalogowano pomyślnie.
Sukces! Twoje konto zostało w pełni aktywowane, teraz masz dostęp do całej zawartości. Sprawdź swój e-mail, jeśli jeszcze nie jesteś zalogowany.